UNIVERZITET PIM BOGATIJI ZA DVA DIPLOMIRANA INŽENJERA RAČUNARSTVA I INFORMATIKE

Studenti Fakulteta računarskih nauka, koleginica Anida Pečenković i kolega Stefan Despotović odbranili diplomske radove i stekli zvanje diplomiranih inženjera računarstva i informatike – 240 ECTS.

U četvrtak, 27. oktobra 2022. godine na Univerzitetu PIM odbranjena su dva završna rada na studijskom programu Računarske nauke.

Student Stefan Despotović odbranio je završni rad iz oblasti web dizajna, računarstva i informatike pod nazivom VEB DIZAJN I FUNKCIONALNI DODACI S CILJEM POBOLJŠANJA KORISNIČKOG ISKUSTVA – PRIMJER VEB STRANICE ZA RESTORAN FIRST STEAK.

Studentkinja Anida Pečenković radila je završni rad pod nazivom TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI I PROCES IZRADE VIZUELNOG IDENTITETA ZA CVJEĆARU „HADŽIAHMIĆ ZINETA“ i bavila se problemima vizuelnog identiteta i savremenog grafičkog dizajna.

Komisiju za odbranu završnih diplomskih radova činili su:

  1. Doc. dr Dejan Kojić, predsjednik komisije
  2. Doc. dr Ljubica Janjetović, mentor, član komisije
  3. Prof. dr Nikola Vojvodić, član komisije
  4. Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković

Odbranom završnih diplomskih radova stekli su zvanja diplomiranih inženjera računarstva i informatike, a sažetke njihovih radova možete pročitati u nastavku.

SAŽETAK: Budući da se dizajn primjenjuje u svim poljima ljudskog rada i da se njegova primjena sve više širi, neophodno je neprestano vršiti reviziju polja i identifikaciju novih oblika dizajna. S tim ciljem, u ovom diplomskom radu, razmatrani su pojmovi dizajna i njegove upotrebe u savremenom svijetu, identifikovane su njegove glavne funkcije i odnos sa pojmom korisničkog iskustva u kontekstu modernih tehnologija. Takođe, tehnologije za izradu veb dizajna se veoma brzo mijenjaju i, da bi se odgovorilo potrebama tržišta, potrebno je ostati u korak s promjenama. Zbog toga, savremeni dizajn mora biti usmjeren na korisničko iskustvo i maksimalno podređen korisnicima.

Prilikom teorijske obrade pojmova i kasnije, tokom izrade projektnog rada, razmatrani su praktični primjeri dobrog i kvalitetnog dizajna koji je podređen korisničkom iskustvu. Kroz projekat je ilustrativno prikazano kako se upotrebljavaju nove tehnologije pri izradi veb stranica kao i način na koji nove tehnologije mogu olakšati izradu veb stranice. Na kraju, projekat izrade veb stranice, odnosno sajt je testiran na kriterije koji su postavljeni od strane Gugl korporacije, a koji čine sajt prilagođen korisničkom iskustvu.

Ključne riječi: dizajn, veb dizajn, korisničko iskustvo, SEO, PHP, HTML

SUMMARY: Since design is applied in all fields of human work and its application is expanding more and more, it is necessary to constantly revise the field and identify new forms of design. With this aim, in this thesis, the concepts of design and its use in the modern world were considered, its main functions and the relationship with the concept of user experience in the context of modern technologies were identified. Also, web design technologies are changing very quickly and, in order to meet the needs of the market, it is necessary to keep up with the changes. Therefore, modern design must be focused on user experience and maximally subordinated to users.

During the theoretical treatment of concepts and later, during the creation of project work, practical examples of good and quality design that is subordinate to the user experience were considered. Through the project, it is illustrated how new technologies are used in the creation of web pages, as well as how new technologies can facilitate the creation of a web page. In the end, the website design project, that is, the site was tested against the criteria set by the Google corporation, which make the site adapted to the user experience.

Key words: design, web design, user experience, SEO, PHP, HTML

SAŽETAK: Ovaj rad se bavi teorijskim i praktičnim aspektima vizuelnog identiteta. S obzirom na to da izrada vizuelnog identiteta nije nimalo jednostavan proces, u prvom dijelu rada teorijski su razmatrani pojmovi vizuelnog identiteta i brenda i njihov značaj, a razmatran je i spektar opštih i specifičnih elemenata vizuelnog identiteta, koji su detaljno objašnjeni i kasnije praktično oblikovani u aplikativnom dijelu ovog diplomskog rada. Također, u teorijskom dijelu rada, date su informacije o teoriji boja i ulozi i značaju boje u oblikovanju vizuelnog identiteta.

Praktični aspekti rada obuhvaćaju proces izrade vizuelnog identiteta za cvjećaru „Hadžiahmić Zineta“. Kako bi vizuelni identitet adekvatno predstavljao preduzeće, korporaciju, pojedinca ili organizaciju u javnosti, on mora biti jedinstven, pa se shodno tome gradila ideja jedinstvenog identiteta za pomenutu cvjećaru. Prikupljene su sve potrebne informacije od lica za koje se radio identitet kako bi se dobila sveobuhvatna slika o preduzeću i kako bi taj identitet dobio „lični pečat“. Dalje je objašnjen proces izrade, od ideje i imena do loga, zatim predstavljane boje i tipografija koje su korištene. Na kraju rada su priloženi knjiga grafičkih standarda, vizit karta, letak i katalog.

Ključne riječi: brend, psihologija boja, logo i vizuelni identitet

SUMMARY: This paper deals with theoretical and practical aspects of visual identity. Given that the creation of a visual identity is not at all a simple process, in the first part of the paper, the concepts of visual identity and brand and their importance were theoretically considered, and the spectrum of general and specific elements of visual identity were also considered, which were explained in detail and later practically shaped in applied section of this thesis. Also, in the theoretical part of the paper, information is given about color theory and the role and importance of color in shaping visual identity.

The practical aspects of the paper include the process of creating a visual identity for the „Hadžiahmić Zineta“ flower shop. In order for the visual identity to adequately represent a company, corporation, individual or organization in the public, it must be unique, so the idea of a unique identity for the mentioned flower shop was built accordingly. All the necessary information was collected from the person for whom the identity was created in order to get a comprehensive picture of the company and to give that identity a „personal imprint“. The production process was further explained, from the idea and name to the logo, then the colors and typography used were presented. At the end of the work, a book of graphic standards, a business card, a flyer and a catalog are attached.

Key words: design, web design, user experience, SEO, PHP, HTML


Mentor, doc. dr Ljubica Janjetović izrazila je zadovoljstvo predstavljenim diplomskim radovima i pohvalila kandidate za posvećenost, a predsjednik komisije je izrazio zadovoljstvo što može da ih promoviše u zvanja diplomiranih inženjera računarstva i informatike.

Čestitama kolegama na završenom studiju i stečenom zvanju diplomiranih inženjera računarstva i informatike – 240 ECTS.