ODBRANA DIPLOMSKOG RADA NA ODJELJENJU UNIVERZITETA PIM U TREBINJU, ANDREA ANDRIĆ

Na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM u Trebinju održana je javna odbrana završnog diplomskog rada kandidatkinje Andree Andrić. Tema njenog diplomskog rada bila je „Zastoj i prekid zastarijevanja u obligacijama“.

U sastavu komisije bili su:

1. doc. dr Biljana Petrović, predsjednik Komisije,

2. prof. dr Aleksandra Vuković, mentor i član Komisije,

3. doc. dr Rada Kučinar, član Komisije

4. mr Nada Banović, zapisničar

Komisija je sa zadovolјstvom konstatovala da je Andrea Andrić tokom cjelokupnog studiranja pokazala veliki trud i zalaganje što je potvrdila kroz svoj diplomski rad, koji je po mišljenju Komisije zadovoljio uslove odlično urađenog diplomskog rada čime je Andrea zasluženo stekla zvanje diplomiranog pravnika Univerziteta PIM.

Mentor, prof. dr Aleksandra Vuković istakla je sljedeće:

„Diplomski rad Andree Andrić, pod nazivom „Zastoj i prekid zastarjevanja u obligacijama“, je teoretski i aktuelno značajan rad i za edukaciju i za praksu. U radu autorka dosljedno razvija misli, postavlja i potvrđuje hipoteze. Riječ je o bitnim elementima bez kojih se ne može razumjeti i specificirati jedan od značajnijih instituta obligacionog prava. U diplomskom radu Andree Andrić u potpunosti su zadovoljeni standardi kvaliteta koje treba da ima završni rad na prvom ciklusu studija.”

Naša studentkinja Andrea Andrić, uputila je zahvalnost svim članovima Komisije, nastavnicima i saradnicima Univerziteta PIM:

“Ovim putem se srdačno zahvaljujem mojoj uvaženoj Komisiji i svim nastavnicima i saradnicima na Univerzitetu PIM sa kojima sam imala izuzetnu saradnju.

Posebnu zahvalnost dugujem mom mentoru prof. dr Aleksandri Vuković koja mi je kroz cjelokupno moje visoko obrazovanje pružila mnogo znanja i prenijela dio svog ogromnog iskustva.

Univerzitet PIM mi je omogućio obrazovanje na savremenom nivou!”