ODBRANA MASTER RADA NA UNIVERZITETU PIM, DAMIR MARINOVIĆ

Na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM u Banjoj Luci održana je javna odbrana završnog master rada kandidata Damira Marinovića. Tema njegovog master rada bila je „Povodi za kodifikaciju evropskog trgovinskog prava“.

U sastavu Komisije bili su:

1. prof. dr Predrag Raosavljević, predsjednik Komisije,

2. doc. dr Jelena Latinović, mentor i član Komisije,

3. doc. dr Biljana Petrović, član Komisije

4. Gordana Marković, zapisničar

Komisija je sa zadovolјstvom konstatovala da je master rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio sve kriterije koje jedan diplomski rad treba da ispuni, čime je Damir Marinović, zasluženo stekao zvanje diplomiranog pravnika Univerziteta PIM.

Predsjednik komisije, prof. dr Predrag Raosavljević istakao je sljedeće:

U master radu je obrađena tema kodifikacije i unifikacije ugovornog prava Evropske unije. Potreba za jednim ovakvim naučnim radom ogleda se u činjenici da je Evropsko pravo fragmentizovano i nekonzistentno obzirom da uniju čini 27 različitih pravnih sistema, sa različitim poimanjem i tumačenjem ugovornog i obligacionog prava.”

Naš student Damir Marinović, uputio je zahvalnost svim članovima Komisije, nastavnicima i saradnicima Univerziteta PIM:

“Dugujem zahvalnost članovima Komisije, profesorima i saradnicima Univerziteta PIM na uspješno završenoj odbrani master rada i što sam uz njihovu stručnu pomoć i savjete stekao mnogo znanja koja ću moći upotrijebiti u svojoj poslovnoj karijeri.

Ponosan sam što sam ukazao povjerenje Univerzitetu PIM!”