ODBRANA MASTER RADA NA UNIVERZITETU PIM, ŽELJKO MIŠKIĆ

ODBRANA MASTER RADA NA UNIVERZITETU PIM

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM  održana je javna odbrana završnog master rada kandidata Željka Miškića. Tema njegovog master rada bila je „Ekonomska špijunaža“.

U sastavu komisije bili su:

1. prof. dr Nikola Vojvodić, predsjednik Komisije,

2. prof. dr Mladen Ivić, mentor i član Komisije,

3. prof. dr Ranko Mijić, član Komisije

4. Gordana Marković, zapisničar

Mentor, prof. dr Mladen Ivić, istakao je sljedeće:

“Samostalnim istraživanjem, koristeći domaću i stranu literaturu, kandidat daje značajan doprinos potpunijem rasvjetljavanju i realnijem sagledavanju pojma ekonomske špijunaže i njene primjene u globalnoj ekonomiji, a sa akcentom na njen uticaj na ekonomsku sliku Bosne i Hercegovine.”

Komisija je sa zadovolјstvom konstatovala da je riječ o odlično urađenom završnom master radu, koji je po obimu, kvalitetu, jasnom stilu pisanja zadovoljio standarde više nego dobrog završnog master rada.

Pored kandidata, koji je nesumnjivo uložio ogroman trud, velike zasluge i pohvale idu na račun njegovog mentora prof. dr Mladena Ivića, koji je pomogao kandidatu svojim ogromnim znanjem, iskustvom i savjetima, što je Komisija umjela da prepozna, te je ovaj završni master rad ocijenila sa najvišom ocjenom, čime je Željko Miškić zasluženo stekao zvanje master ekonomije Univerziteta PIM.

Kandidat je uputio veliku zahvalnost članovima Komisije i osoblju Univerziteta PIM:

“Ovim putem želim da se zahvalim članovima Komisije, zapisničaru i osoblju Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, koji su mi svojom profesionalnošću omogućili da, dana 26.10.2020. godine, uspješno odbranim svoj Master rad na temu “Ekonomska špijunaža” i time steknem akademsko zvanje master ekonomije – 300 ECTS.


Želio bih da istaknem predanost i susretljivost od strane svog Mentora,  prof. dr Mladena Ivića, čije zalaganje mi je i omogućilo da svoj master rad istražim, napišem i poentiram na adekvatan način, s obzirom da je tema rada bazirana na veoma osjetljivim činjenicama.

Takođe, želim da se zahvalim na pohvalnim i motivišućim riječima koje su mi bile upućene i od strane Predsjednika Komisije, prof. dr Nikole Vojvodića.”

Iskrene čestitke  našem studentu Željku Miškiću i mentoru prof. dr Mladenu Iviću!