STUDENTICA DARIJA KOJIĆ USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

Studentica Darija Kojić uspješno odbranila diplomski rad.

Naša studentica Fakulteta računarskih nauka Darija Kojić, uspješno je odbranila svoj završni rad pod nazivom “Matlab u funkciji matematičkih i grafičkih rješenja”, dana 15.10.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija.

Komisiju za odbranu diplomskog rada čini li su:

1. prof. dr Saša Salapura, predsjednik,

2. prof. dr Negovan Stamenković, mentor,

3. prof. dr Branko Latinović, član,

Zapisnik je vodila Gordana Marković, zapisničar.

Koleginica Darija Kojić je u svom diplomskom radu govorila o razvoju i nastanku programskog jezika četvrte generacije,  Matlab-a.

Matlab, razvijen od strane firme MathWorks, jedan je od predstavnika programskih jezika četvrte generacije. Njegova bitna uloga je ta što predstavlja okruženje za numeričke proračune, vizualizaciju i programiranje. Naziv je nastao od početna tri slova dvije riječi, a to su Matrix Laboratory, čije je prevedno značenje Matrična Laboratorija. Na osnovu naziva nije teško doći do zaključka da je njegov osnovni element podataka zapravo matrica. Izvorna verzija nastala je sedamdesetih godina 20. vijeka na univerzitetu New Mexico i Stanford Univerzitetu, čija je osnovna namjena bila pomoć pri radu na kursevima lienarne algebre i numeričke analize. Izumio ga je Kliv Moler šef katedre za informatiku na istoimenom univerzitetu.

Vremenom se sve više proširivao i na druge univerzitete i dobijao sve veću pažnju i podršku od ljudi iz oblasti primjenjene matematike. Takođe, prvobitna ideja je bila da Matlab bude nadogradnja programskog jezika FORTRAN. Softverski paket Matlab komercijalno je dostupan od 1984. godine i smatra se standardnim alatom na mnogim univerzitetima širom svijeta kao i u samoj industriji.

Dalje, u svom radu koleginica Darija Kojić govori o važnosti i ulozi ovog programskog jezika.

Matab kao jedan od najrazvijenijih matematičkih softverskih paketa korisiti se u akademskim krugovima ali i u industriji za istraživanje, razvoj i projektovanje. Pošto se radi o interaktivnom programu za numeričko računanje i vizualizaciju podataka on zajedno sa svojim mogućnostima programiranja pruža veoma koristan alat za skoro sve oblasti nauke i inženjeringa.

U poređenju sa drugim matematičkim paketima, kao što su Maple ili Mathematica, Matlab ne može da vrši izvođenje simboličke manipulacije bez korišćenja dodatnih opcionih alatki. Pod opcionim alatkama se podrazumijevaju kompleti specijalizovanih alatki za rješavanje specifičnih tipova zadataka. Neki od tih kompleta su kompleti za obradu signala, simbolička izračunavanja, kompleti za upravljačke sisteme, simulaciju i optimizaciju. Jedna od bitnih prednosti za korisnike koju Matlab pruža je zapis u poprilično liči na zapis u linearnoj algebri [to čini korišćenje programa lakim čak i za početnike, što je zapravo i jedan od glavnih razloga zašto je Matlab među vodećim izborima za numerička izračunavanja.

Pored svih navedenih opcija koje Matlab pruža važno je napomenuti da je moguće vršiti kombinovanje matematičkih izračunavanja sa tekstom i graficima u okviru Microsoft Word-a, što pruža izradu integrisanog i interaktivnog dokumenta. Sofisticirane strukture podataka, ugrađeni alati za uređivanje i otklanjanje grešaka (eng. built-in editing and debugging tools) i podrška za objektno orijentisano programiranje samo su neke od karakteristika koje čine Matlab poželjnim i primamljivim korisnicima za učenje i istraživanje.

Sve navedene karakteristike potvrđuju zašto je Matlab jedan od najkorišćenijih programa za numerička izračunavanja širom svijeta, zaključuje koleginica Darija Kojić.

Čestitamo koleginici Dariji na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju diplomirani inženjer računarstva i informatike.

SAŽETAK


Matlab je softverski paket komercijalno dostupan od 1984. godine i smatra se standardnim alatom na većini univerziteta širom svijeta ali i u industriji. Interaktivan je program za numerička izračunavanja i vizualizaciju podataka( grafički prikaz), koji zajedno sa svojim mogućnostima programiranja pruža vrlo koristan alat za gotova sva područja nauke i inženjerstva. Matlab ima mnoge prednosti u poređenju sa konvenconalnim računarskim jezicima (npr. C, Fortran) za rješavanje tehničkih problema. Raspolaže sa stotinama naredbi za matematiku. Takođe, posjeduje grafičke komande koje se lako koriste i omogućavaju vizualizaciju rezultata odmah dostupnom. Posjeduje kutije alata za obradu signala, simbličko računanje, simulacije, optimizacije i nekoliko drugih oblasti primijenjene nauke i inženjerst 
Osim toga, Matlab se može koristiti zajedno sa funkcijama za obradu teksta i primijeniti u Microsoft Word dokumentu, za kombinovanje matematičkih proračuna sa tekstom i graficima, za izradu interaktivnog dokumenta.

Matlab je izuzetno koristan i svestran alat. Štaviše, Matlab je moderno programsko
okruženje: ima sofisticirane strukture podataka, sadrži ugrađene alate za uređivanje i
otklanjanje grešaka i podržava objektno – orijentisano programiranje.

Ključne riječi: softverski paket, alat, interaktivan program, numerička izračunavanja, vizualizacija podataka, matematika, komande, kutije alata, matematički proračuni, grafici.

SUMMARY


Matlab is the software package has been commercially available since 1984 and is now considered as a standard tool at most universities and industries worldwide. It is an interactive program for numerical computation and data visualizaion (graphic view), which along with its programming capabilities provides a very useful tool for almost all areas od science and engineeing. Matlab has many advantages compared to conventional computer languages (e.g., C, Fortran) for solving technical problems. It contains hundreds of comands to do mathematics. It also has easy to use graphics commands that make the visualization of results immediately available. There are toolboxes for signal processing, symbolic computation, simulation, optimization, and several other fields of applied science and engineering.

In addition, you can use Matlab, in conjuctions with the word processing and desktop publishing features of Microsoft Word, to combine mathematical computations with text and graphics to produce a interactive document.

In conclusion, Matlab is an extremely useful and versatile tool. Furthermore, MATLAB is a modern programming language environment: it has sophisticated data structures, contains built-in editing and debugging tools, and supports object-oriented programming.

Key words: software package, tool, interactive program, numerical computation, data visualization, mathematics, commands, toolboxes, mathemaical computations, graphics.