STUDENTKINJA DUŠICA MARTINOVIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

Naša koleginica Dušica Martinović, studentkinja Filozofskog fakulteta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment odbranila je diplomski rad na temu “Kvalitet odnosa vlasnik-ljubimac kod privrženih vlasnika pasa i mačaka” 26.2.2022. godine.

Čestitamo Dušici na jedinstvenoj i zanimljivoj temi, uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju diplomiranog psihologa.

Komisiju za odbranu diplomskog rada su činili:

  1. doc. dr Gordana Dukić, predsjednik
  2. doc. dr Mitra Mirković-Hajdukov, mentor
  3. doc. dr Snežana Samardžić, član.
  4. Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković.

REZIME: Porodicu karakteriše snažna emocionalna povezanost članova i ima poseban značaj za čovjeka. Status člana porodice ljudi dodjeljuju i drugoj vrsti – ljubimcima – psima i mačkama. Poput porodičnog odnosa i u odnosu vlasnik-ljubimac može biti formirana privrženost, a takav odnos pruža mnoštvo koristi za oba člana. Psi i mačke na različite načine ustupaju u interakciju sa ljudima, a ljudi imaju tendenciju da preferiraju jednu od te dvije vrste. U ovom radu je ispitan kvalitet odnosa vlasnik-ljubimac kod vlasnika mačaka i pasa, kao i vlasnikova subjektivna slika odnosa sa svojim ljubimcem. U tu svrhu, korištena je kvalitativna metoda – intervju – pomoću koje su ispitani sledeći aspekti odnosa vlasnik-ljubimac: bliskost i intimnost, privrženost, komunikacija, zajedničko vrijeme, benefiti i nedostaci i vlasnikova slika o ljubimcu. Rezultati su pokazali da svi vlasnici svoje ljubimce posmatraju kao člana porodice, osjećaju ljubav za koju vjeruju da je obostrana i zadovoljni su odnosom sa svojim ljubimcima. Najveći značaj ljubimaca se ogleda u njihovom emocionalnom doprinosu i stvaranju osjećaja ispunjeosti kod vlasnika. Odnos vlasnika i ljubimaca sadrži neke aspekte bliskih interpersonalnih odnosa, poput odnosa majka-dijete i kod vlasnika i mačaka, a najznačajnije razlike se ogledaju u ponašanju pasa i mačaka u smislu da mačke ostvaruju manji udio uzajamnosti u odnosu sa vlasnikom, nego psi.

Ključne riječi: pas, mačka, privrženost, vlasnik-ljubimac, odnos.

SUMMARY: The family is characterized by a strong emotional bond of members and has a special significance for a person. Some people alsobgrant  the status of a family member to another species – pets, dogs and cats. Like in family relationship, attachment can be also formed in owner-pet relationship, and such a relationship provides many benefits to both members. Dogs and cats are interacting with humans in different ways and people tend to prefer one of these two species. This paper examines the quality of the owner-pet relationship in cat and dog owners, as well as the owner ‘s subjective picture of the relationship with his pet. For this purpose, a qualitative method – interview – was used to examine the next aspects of the owner-pet relationship: closeness and intimacy, attachment, communication, time together, benefits and disadvantages, and the owner ‘s image of the pet. The results showed that all owners view their pets as a member of the family, feel the love they believe is mutual and are satisfied with the relationship with their pets. The greatest importance of pets is reflected in their emotional contribution and the creation of a sense of fulfillment in the owner. The owner-pet relationship contains some aspects of close interpersonal relationships, such as mother-child relationships between owners and cats, and the most significant differences are in dog and cat behavior in a way that cats have a lower share of reciprocity in the dyad realationship with owners than dogs.

Keywords: dog, cat, attachment, owner-pet relationship.