KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLЈA

Na osnovu člana 81. i člana 91. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 67/20) i člana 82. Statuta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Senat Univerziteta raspisuje

KONKURS

za izbor akademskog osoblјa

  • u naučno-nastavno zvanje docent/vanredni profesor/ redovni profesor, za užu naučnu oblast: Računarske nauke – 1 izvršilac;
  • u naučno-nastavno zvanje docent/vanredni profesor/ redovni profesor, za užu naučnu oblast: Opšta psihologija – 1 izvršilac;
  • u naučno-nastavno zvanje docent/vanredni profesor/ redovni profesor, za užu naučnu oblast: Građansko pravo – 1 izvršilac;
  • u naučno-nastavno zvanje docent/vanredni profesor/ redovni profesor, za užu naučnu oblast: Međunarodno pravo – 1 izvršilac;
  • u naučno-nastavno zvanje docent/vanredni profesor/ redovni profesor, za užu naučnu oblast: Teorija države i prava – 1 izvršilac;
  • u naučno-nastavno zvanje docent/vanredni profesor/ redovni profesor, za užu naučnu oblast: Poslovne finansije – 1 izvršilac;
  • u naučno-nastavno zvanje docent/vanredni profesor/ redovni profesor, za užu naučnu oblast: Računovodstvo i revizija – 1 izvršilac;
  • u naučno-nastavno zvanje docent/vanredni profesor/ redovni profesor, za užu naučnu oblast: Mašinstvo – 1 izvršilac;

Uslovi za izbor akademskog osoblјa Univerziteta utvrđeni su članom 81. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 67/20) i članovima 84, 85 i 86. Statuta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.

Konkurs ostaje otvoren  15 dana od dana objavlјivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave slati na adresu: “Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka”, Despota Stefana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblјa“.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa (original ili ovjerene fotokopije: diploma svih nivoa studija, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državlјanstvu, biografija sa bibliografijom i lična karta), kao i naučne radove. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

REKTOR UNIVERZITETA

КОНКУРС konkurs za angažovanje nastavnog osoblja 22-23