STUDENT MARKO MAJKIĆ ODBRANIO MASTER RAD

Marko Majkić student Filozofskog fakulteta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment u Banjoj Luci, odbranio je 26.2.2022. godine master rad na temu “Primena transakcione analize u grupnoj psihoterapiji klijenata sa teškoćama u emocionalnom funkcionisanju – studija slučaja”.

Čestitamo kolegi Marku na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju master psihologije.

Komisiju za odbranu master rada su činili:

  1. doc. dr Snežana Samardžić, predsjednik,
  2. doc. dr Mitra Mirković-Hajdukov, mentor,
  3. doc. dr Gordana Dukić, član.
  4. Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković

REZIME: U ovoj studiji je predstavljen rad psihoterapijske grupe koja je formirana u edukativne svrhe, a sa ciljem istraživanja uspešnosti i upotrebljivosti koncepata Transakcione analize u pružanju pomoći klijentima sa intenzivnim neprijatnim emocijama. Tokom rada obrađeni su realni problemi učesnika na poljima: partnerskih, porodičnih i poslovnih odnosa, komunikacije i ciljeva, a u kojima su se pojavile poteškoće u obradi, kontroli intenziteta i ispoljavanja emocija kao što su: anksioznost, trema, strah, panika, inferiornost, stid, odbačenost, ljutnja, bes, frustracija, prezir, samoprezir i krivica. Rad sadrži opis procesa formiranja, organizovanja grupe, način uspostavljanja pravila grupe i grupnog rada, kao i detaljan opis rada na specifičnim problemima učenika i dinamike koju su u grupi izazvali pojedini slučajevi. Rad takođe sadrži kratak opis sržnih koncepata psihoterapijskih modaliteta koji su primenjeni u radu: najpre transakcione analize, kao glavnog primenjenog dijagnostičkog i koncepcijskog alata, a zatim i pomoćnih modaliteta, kompatibilnih transakcionoj analizi iz kojih su pozajmljene konkretne tehnike: geštalt terapija, REBT, KBT…

Zaključak rada je da primena kombinacija psihoterapijskih modaliteta, koncepata i tehnika vodi veoma uspešnom ublažavanju teškoća koje su učesnici grupe prikazali, podelili i osećali u emocionalnom funkcionisanju kao i da rad sa jednim članom ima pozitivan efekat na emocionalnu stabilnost više članova grupe.

Ključne riječi: grupna terapija, transakciona analiza, emocije

SUMMARY: This study presents the work of a psychotherapy group formed for educational purposes, with the aim of researching the success and usability of the concepts of Transactional Analysis in providing assistance to clients with intense unpleasant emotions. During the paper, the real problems of participants in the fields of: partnership, family and business relations, communication and goals, in which there were difficulties in processing, control of intensity and expression of emotions such as: anxiety, anxiety, fear, panic, inferiority, shame , rejection, anger, rage, frustration, contempt, self-loathing and guilt. The paper contains a description of the process of forming, organizing a group, how to establish group rules and group work, as well as a detailed description of work on specific problems of students and the dynamics caused by individual cases in the group. The paper also contains a brief description of the core concepts of psychotherapeutic modalities applied in the paper: first Transactional analysis, as the main applied diagnostic and conceptual tool, and then auxiliary modalities compatible with Transactional analysis, from which specific techniques are borrowed: Gestalt therapy, REBT, CBT …

The conclusion of the paper is that the application of combinations of psychotherapeutic modalities, concepts and techniques leads to very successful alleviation of difficulties that group members presented, shared and felt in emotional functioning and that working with one member has a positive effect on emotional stability.

Key words: group therapy, transactional analysis, emotions