STUDENT MILOŠ BUKVIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

Naš kolega Miloš Bukvić, student Pravnog fakulteta na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment odbranio je 26.2.2022. godine diplomski rad na temu “Dokazivanje i dokazi u parničnom postupku”.

Čestitamo kolegi Milošu na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju diplomiranog pravnika.

Komisiju za odbranu diplomskog rada su činili:

  1. Prof. dr Aleksandra Vuković, predsjednik
  2. Doc. dr Dragoljub Reljić, mentor
  3. Prof. dr Ilija Džombić, član.
  4. Zapisnik je vodila mr Nada Banović.

SAŽETAK: Dokazivanje je procesna djelatnost parničnih stranaka i suda koje se preduzima u parnici radi potpunog i pravilnog utvrđivanja stanja stvari. Područje istraživanja diplomskog rada biće predmet dokazivanja, obezbjeđenje dokaza i dokazna sredstva u parničnom postupku. Vrske dokaznih sredstava koje se koriste u parničnom postupku su uviđaj, isprave, svjedoci, vještaci i saslušanje stranaka. Cilj moga rada jeste prikazivanje stvarne vrijednosti dokaza u parničnom postupku i njihovo ispravno korištenje za vrijeme parničnog postupka.

Ključne riječi: dokazi, vrste dokaza, parnični postupak.

SUMMARY: Attestation is a procedural activity of litigation parties and court that is undertaken in litigation in order to fully and correctly determine the state of affairs. The research topic of thesis will be the subject of proving, providing evidence and means of proof in civil proceedings. The types of evidence used in civil proceedings are investigation, documents, witnesses, experts and hearing of the parties. The aim of my work is to present the real values of evidence in civil proceedings and their proper use during civil proceedings.

Keywords: evidence, types of evidence, litigation.