SMJEŠTAJ U STUDENTSKOM DOMU – SC TREBINJE

INFORMACIJA ZA STUDENTE UNIVERZITETA PIM, STUDIJSKI CENTAR TREBINJE – MOGUĆNOST SMJEŠTAJA U STUDENTSKOM DOMU

Dragi studenti,

Javna ustanova Studentski centar Trebinje raspisala je Konkurs za prijem studenata za smještaj i ishranu u akademskoj 2021/2022. godini.

Konkurs je raspisan za redovne studente Fakulteta za proizvodnju i menadžment, Akademije likovnih umjetnosti i Visoke škole za turizam i hotelijerstvo. Ukoliko nakon završetka konkursne procedure ostane slobodnih kapaciteta, pravo na smještaj i ishranu u JU Studentski centar Trebinje mogu ostvariti i studenti drugih visokoškolskih ustanova i studenti koji sami finansiraju studije, po ekonomskoj cijeni koju utvrđuje Upravni odbor JU Studentski centar Trebinje.

Cijena smještaja je 80,00 KM mjesečno, troškovi ishrane iznose 14,00 KM po danu (hrana se može uzimati po potrebi).

Za više informacija posjetite sajt Studentskog centra (https://studentskicentartrebinje.com/) ili se obratite Upravi Centra: 059/245-070,  studcentar@teol.net.

Studenti koji žele da budu smješteni u JU Studentski centar Trebinje u akademskoj 2021/2022. godini prilažu sledeće dokumente:
1. Prijavu na konkurs za smještaj i ishranu (obrazac se može dobiti u prostorijama uprave JU Studentski centar Trebinje ili preuzeti sa sajta https://studentskicentartrebinje.com/);
2. Potvrdu o upisu na fakultet za I godinu;
3. Uvjerenje o prebivalištu – CIPS (ne starije od 6 mjeseci);
4. Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za kolektivni smještaj;
5. Dvije fotografije formata 3×2,5 cm;
6. Ovjerenu kopiju diplome o srednjem obrazovanju;
7. Listu sa kvalifikacionog ispita;
8. Uvjerenje o prihodu po članu domaćinstva za poslednja 3 mjeseca tekuće godine;
9. Kućna lista sa statusom članova domaćinsta (zaposlen, nezaposlen itd, potvrda sa biroa za nezaposlene i prosjek plate za zaposlene za poslednja 3 mjeseca);
10. Studenti druge, treće i četvrte godine (pored gore navedenih tački) obavezni su donijeti uvjerenje (potvrdu) sa fakulteta o upisu na stariju godinu sa prosječnom ocjenom studiranja;
11. Na blagajni JU Studentski centar Trebinje uplatiti 10,00 KM na ime administrativnih troškova.

Prijave na Konkurs podnose se od 01.09.2021. do 28.09.2021. godine za I godinu, a za II, III i IV godinu od 01.10.2021. do 10.11.2021. godine. Prijave na Konkurs mogu se dostaviti svakim radnim danom od 08:00–14:00 časova u Upravu Centra ili putem pošte uz obavezno popunjen prijavni obrazac, na adresu:

JAVNA USTANOVA STUDENTSKI CENTAR TREBINJE
Stepe Stepanovića bb, 89101 Trebinje

Izvod iz Konkursa

Pravo konkurisanja imaju redovni studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Visoke škole za turizam i hotelijerstvo – osnovni studij (studij prvog ciklusa) i master studij (studij drugog ciklusa), državljani Republike Srpske, odnosno BiH i državljani drugih država sa kojima Republika odnosno Bosna i Hercegovina ima potpisan sporazum iz oblasti studentskog standarda i čije je stalno mjesto boravka izvan sjedišta studentskog centra udaljeno najmanje 30 kilometara.

Ukoliko nakon završetka konkursne procedure ostane slobodnih kapaciteta, pravo na smještaj i ishranu u JU Studentski centar Trebinje mogu ostvariti i studenti drugih visokoškolskih ustanova i studenti koji sami finansiraju studije, po ekonomskoj cijeni koju utvrđuje Upravin odbor JU Studentski centar Trebinje.

Više informacija pogledajte u Konkursu za smještaj u studentskom domu:

Konkurs-za-prijem-studenata-za-smjestaj-i-ishranu-studenata-akademska-2021-2022

Trebinje - smještaj u studentskom domu
Konkurs za smještaj u studentskom domu.