PRILIKA ZA STICANJE RADNOG ISKUSTVA IZ OBLASTI PRAVA

Pozivamo diplomirane studente Pravnog fakulteta Univerziteta PIM koji još nisu stekli iskustvo u struci, da se prijave na konkurs Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i da iskoriste

priliku za sticanje radnog iskustva.
IZVOD IZ JAVNOG OGLASA
za prijem volontera u Instituciju ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

1. Volonter u Sjedištu Institucije u Banjoj Luci – 3 (tri) izvršioca
2. Volonter u Područnoj kancelariji Sarajevo – 3 (tri) izvršioca
3. Volonter u Područnoj kancelariji Mostar – 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos: ugovor o volonterskom radu u trajanju do godinu dana

Opis poslova i radnih zadataka: poslovi i radni zadaci u svrhu pribavljanja prvog radnog iskustva i osposobljavanja volontera za samostalan rad.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:
– VSS – Pravni fakultet – diplomirani pravnik ili pravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja pravnog fakulteta sa najmanje 240 ECTS bodova;
– Poznavanje mandata i ovlašćenja Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH ;
– Bez prethodnog radnog iskustva u struci, nakon završenog fakulteta;
– Poznavanje engleskog jezika;
– Osposobljenost za rad na kompjuteru.


Kompletan tekst Konkursa pogledajte ovdje.

Prilika za sticanje radnog iskustva - volonter