ODBRANA DIPLOMSKOG RADA, MILOŠ ŠKORIĆ

Na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM u Banjoj Luci održana je javna odbrana završnog diplomskog rada kandidata Miloša Škorića. Tema njegovog diplomskog rada bila je „Pravni efekti arbitražnog sporazuma”.

U sastavu Komisije bili su:

1. doc. dr Biljana Petrović, predsjednik,

2. doc. dr Mladen Dostanić, član i mentor,

3. doc. dr Snježana Radošević, član,

4. Gordana Marković, zapisničar

Komisija je sa zadovolјstvom konstatovala da je diplomski rad po svom obimu, jasnom stilu pisanja i kvalitetu zadovoljio uslove odlično urađenog diplomskog rada.

Mentor, doc. dr Mladen Dostanić istakao je sljedeće:

Tema za diplomski rad studenta Miloša Škorića „Pravni efekti arbitražnog sporazuma“ je veoma aktuelna. Autor ukazuje da ta aktuelnost proizilazi iz realne činjenice da je temelj svake Međunarodne trgovinske arbitraže Arbitražni sporazum. On je uslov uspostavljanja nadležnosti arbitraže i ujedno osnov derogiranja nadležnosti državnih sudova.

           Autor naglašava da u praksi svi sporovi, kolektivni ili individualni, izazivaju niz negativnih posljedica, te ističe da ovom problemu treba pristupiti preventivno uz eliminisanje njihovih povoda i uzroka.

          Struktura i sadržaj ovog rada, postavljeni su na način da se uz uvodno razmatranje sastoji iz još pet međusobno povezanih i podjednako podjeljenih poglavlja na uže cjeline. Na kraju rukopisa data je literatura korištena prilikom izrade diplomskog rada.

          U prvom djelu rada govori se o rješavanju Međunarodnih privrednih sporova putem arbitraže sa osvrtom na Ugovor o arbitraži. U drugom djelu rada pažnja je usmjerena na pravne efekte Arbitražnog sporazuma kao najvažnijeg akta Međunarodne trgovinske arbitraže. Treći dio rada posvećen je stalnom arbitražnom Sudu u Hagu  sa posebnim akcentom na nadležnost Suda. U četvrtom djelu rada pažnja je usmjerena na regulisanje Međunarodne trgovinske arrbitraže u domaćem zakonodavstvu. Obrađena poglavlja omogućila su da se u petom djelu definišu kvalitetni zaključci u smislu preduzimanja mjera za što kvalitetnije pravne efekte Arbitražnog sporazuma.

         Naslov diplomskog rada „pokriva“ sve sadržaje koji se pod njim nalaze, što navodi na zaključak da je u metodološkom, logičkom i jezičkom smislu, veoma dobro definisan i iskazan. Struktura teme odgovara naslovu, ali je sadržaj autor konkretizovao sa težištem na rješavanje Međunarodnih trgovinskih sporova putem arbitraže i pravnog efekta Arbitražnog sporazuma.

         Imajući u vidu sve iznesene karakteristike ovog rada dajem pozitivnu ocjenu za izbor teme, strukturu rada i rad u cjelini.”

Kandidat je uputio veliku zahvalnost članovima Komisije i osoblju Univerziteta PIM:

“Ovim putem želim da se zahvalim  članovima Komisije, zapisničaru i osoblju Univerziteta PIM koji su mi omogućili da uspješno odbranim svoj diplomski rad i time steknem zvanje diplomiranog pravnika.

Posebnu zahvalnost upućujem svom mentor doc. dr Mladenu Dostaniću koji mi je svojim velikim znanjem i iskustvom pomagao u istraživanju i poentiranju teme koju sam izabrao za svoj diplomski rad.

Velika mi je čast što sam svoje zvanje stekao na ovoj visokoškolskoj ustanovi na kojoj su mi profesori nesebično prenosili svoja znanja i iskustva tokom cjelokupnog studija i pokazali veliku dostupnost i susretljivost.”

 Iskrene čestitke  našem studentu Milošu Škoriću i njegovom mentoru doc. dr Mladenu Dostaniću!