ODBRANE DIPLOMSKIH RADOVA NA UNIVERZITETU PIM U MARTU MJESECU

Tehnički, Pravni, Ekonomski i Fakultet računarskih nauka – odbrane diplomskih radova

Student Nemanja Ilišević sa Tehničkog fakulteta Univerziteta PIM odbranio je završni diplomski rad pod nazivom “Pouzdanost mašina u šumarstvu i povrede na radu izazvane otkazom i njihovim nepravilnim korištenjem”, 21.3.2022. godine.

Komisiju za odbranu završnog rada činili su:

 1. prof. dr Veljko Vuković, predsjednik,
 2. prof. dr Mihajlo Travar, mentor,
 3. prof. dr Nikoja Vojvodić, član,
 4. gđa. Gordana Marković je vodila zapisnik.

Naš kolega navodi da je „pouzdanost vjerovatnoća na određenom niovu povjerenja da će uređaj/sistem uspješno obavljati funkciju za koju je naimijenjen, bez otkaza i u okviru određenih granica performansi, uzimajući u obzir prethodno vrijeme koršićenja sistema, a tokom određenog vremena trajanja zadatka na način kako je propisano i za svrhe za koje je namijenjen pod određenim opterećenjem“. Takođe, definiše povrede na radu kao „neželjeni događaj čija je posljedica narušavanje tjelesnog integriteta radnika“. U svom radu, kolega istražuje povrede nastale usljed korišćenja motorne pile te ispituje elemente mašine koji dovode do povreda i način na koji do povreda dolazi.

Nemanja Ilišević -odbrane diplomskih

Student Dragan Marčeta sa Fakulteta računarskih nauka Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, 24.3.2022. godine odbranio je završni diplomski rad pod nazivom „Video hosting platforma“.

Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su:

 1. doc. dr Svetlana Anđelić, predsjednik,
 2. prof. dr Velimir Dedić, mentor,
 3. doc. mr Vladimir Vlačina, član,
 4. gđa. Gordana Marković je vodila zapisnik.

Kolega Dragan Marčeta je u svom radu istraživao različite video platforme za online razmjenu multimedijskog sadržaja.

SAŽETAK: Sa razvojem tehnologije i Interneta, kod korisnika Interneta se pojavila želja i potreba za dijeljenjem različitih oblika multimedijalnog sadržaja, što zbog zabave i socijalizacije, što zbog edukacije i posla. Zbog tehnoloških ograničenja, ponajviše brzine prienosa podataka preko internet konekcije krajnjih korisnika, u početku su se od multimedijalnog sadržaja, uglavnom dijelile fotografije niske rezolucije i GIF animacije koje su bile optimizovane za slanje preko analogne internet konekcije upotrebom dial-up modema.

Kako su brzine pristupa Internetu za krajnje korisnike rasle tokom vremena zbog razvoja novih tehnologija povezivanja računarskih mreža, tako su rasle i opcije za dijeljenje multimedijalnih fajlova, te korisnici kreću da dijele audio fajlove i kratke video fajlove posredstvom raznih P2P (Peer-to-peer) mreža. Međutim, takav način dijeljenja nije bio pogodan za situacije gdje su korisnici htjeli da podijele sadržaj sa ostatkom svijeta bez potrebe da se isti sadržaj mora prvo preuzeti na korisnički računar.

Zbog toga se dolazi do razvoja audio i video hosting platformi preko kojih korisnici mogu da konzumiraju dati multimedijalni sadržaj bez potrebe da isti preuzimaju na svoje uređaje. Neki od najpoznatijih predstavnika tih platformi su Youtube, Spotify, SoundCloud, Deezer za muzički audio sadržaj, kao i YouTube, Vimeo, DailyMotion za video sadržaj.

Ključne riječi: video hosting platforma, 00P, YouTube, Docker, PHP, MySQL, Nginx

SUMMARY: With the development of technology and the Internet, Internet users developed a desire and need to share various forms of multimedia content, both for entertainment and socialization, and for education and work. Due to technological limitations, mostly the speed of data transfers over the end user’s Internet connection, low-resolution photos and GLF animations were initially shared as only multimedia content, which were optimized for sending over an analog Internet connection using a dial-up modem.

As Internet access speeds for end users have grown over time due to the development of new computer networking technologies, so have options for sharing multimedia files, and users started sharing audio files and short video files via various P2P (Peer-to-peer) networks. However, this way of sharing was not suitable for situations where users wanted to share content with the rest of the world without the need for end users to download the content to computer first.

As a result, audio and video hosting platforms are being developed through which users can consume given multimedia content without having to download it to their devices. Some of the most famous representatives of these platforms are Youtube, Spotify, SoundCloud, Deezer for music audio content, as well as YouTube, Vimeo, DailyMotion for video content.

Key words: video hosting platform, OOP, YouTube, PHP, Docker, MySQL, Nginx
Dragan Marčeta -odbrane diplomskih

Dana 29.03.2022. godine naš kolega Nikola Dragović, student Ekonomskog fakulteta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, odbranio je diplomski rad pod nazivom “Unaprjeđenje turističkih proizvoda i usluga na jedinstvenoj turističkoj destinaciji – primjer gornjeg toka rijeka Sane i Plive”.

Mentor na izradi diplomskog rada bio je prof. dr Željko Grublješić. Čestitamo kolegi i njegovom mentoru na uspješno urađenom završnom radu.

Dragović Nikola, odbrane diplomskih radova, mart 2022

Dana 30.03.2022. godine kolega Đorđe Marjanović, student Pravnog fakulteta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, odbranio je diplomski rad pod nazivom “Savet Evrope”.

Komisiju za odbranu završnog rada u sastavu:

 1. doc. dr Jelena Latinović, predsjednik,
 2. prof. dr Predrag Raosavljević, mentor,
 3. doc. dr Mladen Dostanić, član,
 4. gđa. Gordana Marković je vodila zapisnik.

     

Kolega Đorđe Marjanović u diplomskom radu navodi da „Savet Evrope često nazivaju „predvorjem Evropske unije“, s obzirom na to da je članstvo u Savetu Evrope neophodan uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Ovo nije organ Evropske unije već samostalna međunarodna organizacija koju ne treba mešati sa Evropskim savetom i Savetom EU, koji jesu organi EU. Srbija je postala članica Saveta Evrope 2003. godine u okviru bivše državne zajednice Srbije i Crne Gore, posle čijeg raspada je „nasledila“ članstvo po pravilu sukcesije.“

Ključne riječi: Savet Evrope, ljudska prava, Evropska komisija, Srbija

             

Summary: „The Council of Europe is often called the „lobby of the European Union“, given that membership in the Council of Europe is a necessary condition for membership in the European Union. This is not a body of the European Union, but an independent international organization that should not be confused with the European Council and the Council of the EU, which are EU bodies. Serbia became a member of the Council of Europe in 2003 within the former state union of Serbia and Montenegro, after which it „inherited“ membership according to the rule of succession.“

Keywords: Council of Europe, human rights, European Commision, Serbia
Đorđe Marjanović -odbrane diplomskih

Istog dana, studentkinja Aleksandra Ćosić, takođe sa Pravnog fakulteta, odbranila je završni diplomski rad pod nazivom „Prednosti ekonomskih integracija i carinske olakšice stupanjem BIH u ekonomsku zonu „Otvoreni Balkan“ pred istom komisijom.

Komisija je bila u sljedećem sastavu:

 1. prof. dr Predrag Raosavljević, predsjednik,
 2. doc. dr Jelena Latinović, mentor,
 3. doc. dr Mladen Dostanić, član,
 4. gđa. Gordana Marković je vodila zapisnik.

SAŽETAK: Cilj ovog rada je sistematizovanje teorijskih dostignuća u analizi efekata ekonomskih integracija na spoljnu trgovinu zemalja koje učestvuju u integracijama, i empirijska analiza efekata slobodne trgovinske zone Bosne i Hercegovine sa članicama EFTA. Teoretski, ekonomska integracija ili liberalizacija trgovine ne moraju rezultirati pozitivnim efektima. Pozitivne efekte može da očekuje zemlja koja je konkurentno spremna za liberalizaciju.

Bosna i Hercegovina konstantno povećava stepen liberalizacije trgovine (CEFTA, SSP, zona slobodne trgovine sa EFTA), kako bi se adekvatno konkurentno pripremila za članstvo u Evropskoj uniji, što je njena strateška posvećenost. Rezulati analize sprovedene u ovom radu pokazuju da se obim trgovine u BiH kontinuirano povećava i da se pokrivenost uvoza izvozom kontinuirano povećava, ali to je i dalje nedovoljno, imajući u vidu da je taj procenat u 2016. godini bio 58,3 odsto.

Liberalizacijom trgovine BiH teži povećanju izvoza, otvaranju prostora za plasman proizvoda za strana tržišta, ali je u slučaju slobodne trgovinske zone sa EFTA ostvarila negativne efekte integracije. To je potkrepljujući činjenicom da 2 godine posle ulaska na snagu liberalizacije trgovine sa EFTA nije ostvaren trgovinski bilans koji je bio u godini pre pridruživanja. Ukupan suficit u razmeni sa članicama EFTA se smanjio, što znači da je liberalizacija rezultirala većim uvozom iz EFTA u poređenju sa izvozom. Razmena sa Švajcarskom i Norveškom smanjila je suficit, a razmene sa Lihtenštajnom i Islandom rezultirale su pozitivnim kretanjima (smanjen deficit u razmeni sa Lihtenštajnom i povećan suficit u razmeni sa Islandom).

Ključne riječi: Bosna i Hercegovina, carine, porezi, olakšice, Otvoreni Balkan

SUMMARY: The main purpose of this paper is to systematize theoretical achievements in the analysis of the effects of economic integration on foreign trade of countries participating in integration, and empirical analysis of the effects of free trade zone of Bosnia and Herzegovina with EFTA members. Theoretically, economic integration or liberalization of trade doesn’t necessarily have to result in positive effects. Positive effects can he expected in countries which are more competitively prepared for liberalization.

Bosnia and Herzegovina is continuously increasing level of trade’s liberalization (CEFTA, SSP, free trade zone with EFTA). That way she is concurently preparing for EU membership, which is strategic commitment. The results of conducted analysis in this paper show that the size of trade in BiH is continuously increasing and BiH is also continuously increasing import by export, but still not enough, keeping in mind the percentage of 58.3 % from 2016.

The trade liberalization in BiH is increasing export, making BiH open for foreign market. In case of free trade with EFTA, BiH received negative effects of integration. Two years after trade’s liberalization with EFTA, the balance of trade hasn’t been accomplished. The total surplus with members of EFTA has been decreased, which means that liberalization has resulted with larger import from EFTA. Trade with Switzerland and Norway decreased surplus, but trade with Liechtenstein and Iceland accomplished positive movements (decreased deficit in trade with Liechtenstein and increased surplus in trade with Iceland).

Key words: Bosnia and Herzegovina, customs, taxes, reliefs, Open Balkans