STUDENT DEJAN BUNČIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

Student Dejan Bunčić uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom “Izrada web aplikacije E-broj korištenjem Spring Boot i React-a”.

Naš student Dejan Bunčić uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom “Izrada web aplikacije E-broj korištenjem Spring Boot i React-a”, dana 11.11.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija, na Fakultetu računarskih nauka, smjer Računarske nauke.

Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su:

  1. prof. dr Velimir Dedić, predsjednik,
  2. prof. dr Svetlana Anđelić, mentor,
  3. prof. dr Saša Salapura, član.

Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković.

Kolega Dejan Bunčić u svom radu je govorio o aplikaciji koju je bitno razviti. Radi se o aplikaciji koja će korisniku omogućiti da unosom bar koda nekog proizvoda prikaže sve aditive koje taj proizvod sadrži, detaljan opis aditiva uključujući i informaciju o prihvatljivom dnevnom unosu. Zatim ukoliko se korisnik registruje i prijavi u aplikaciju moći će da vidi detalje o svim aditivima. Aplikacija će imati i administratorski dio, gdje će nakon prijave administrator moći da vrši operacije dodavanja, izmjene, čitanje i brisanja podataka u aplikaciji, poznatije kao CRUD (engl. Create-Read-Update-Delete).

Čestitamo kolegi Dejanu na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju diplomiranog inženjera računarstva i informatike.

SAŽETAK

Diplomski rad se bavi izradom SPA (engl. Single Page Aplication) web aplikacije koja
unosom barkod-a artikla daje detaljne informacije o aditivima, odnosno E brojevima koji se u
njemu nalaze. Izrađena je korištenjem modernih biblioteka, razvojnih okvira i razvojnih alata,
koji će takođe biti obrađeni u ovom diplomskom radu.

REST API-i, odnosno serverski dio aplikacije (engl. back-end) je rađen u Java
programskom jeziku korištenjem Spring Boot razvojnog okvira (engl. framework).

Za skladištenje podataka korištena je relaciona baza podataka MySQL,
dok je klijentski dio (engl. front-end) korištena biblioteka React.
Za vizualni dio i responzivni dizajn je upotrebljen Bootstrap razvojni okvir.

Ključne riječi: REST, API, Spring Boot, React, MySQL, Bootstrap.

SUMMARY

The thesis deals with the development of a SPA (engl. Single Page Aplication) web
application, which by entering the barcode of the item provides detailed information about
the additives, or E numbers that are in it. It is made using modern libraries, development
frameworks and development tools, which will also be covered in this thesis.

REST APIs, is the server part of the application (engl. back-end) was done in the Java programming
language using the Spring Boot development framework

The relational database MySQL was used for data storage, while the client part (engl. front-end) was used React library.
The Bootstrap development framework was used for the visual part and responsive design.

Key words: REST, API, Spring Boot, React, MySQL, Bootstrap