ODBRANA DIPLOMSKOG RADA, IVANA IŠASEGI DRENJANČEVIĆ

Na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM održana je javna odbrana završnog diplomskog rada kandidatkinje Ivana Išasegi Drenjančević.

Tema njenog diplomskog rada bila je „Prava žena u dokumentima UN – politička i građanska“.


U sastavu komisije bili su:

  1. prof. dr Predrag Raosavljević, predsjednik;
  2. doc. dr Jelena Latinović, mentor;
  3. doc. dr Biljana Petrović, član;
  4. Gordana Marković, zapisničar

Komisija je sa zadovolјstvom konstatovala da je diplomski rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio sve kriterije koje jedan akdemski rad treba da ispuni, čime je Ivana Išasegi Drenjančević zasluženo stekla zvanje diplomiranog pravnika Univerziteta PIM.

Predsjednik Komisije, prof. dr Predrag Raosavljević, istakao je sljedeće:


“Tema koju ste obradili je jedna od trenutno aktuelnih i dominantnih u pravnom, društvenom i medijskom kontekstu. Rad je na iscrpan način prikazao kako pravne, tako i psihološke, porodične i društvene aspekte zaštite prava žena. Evidentno je da istraživanje koje ste proveli iziskuje ozbiljan trud, te ste konkretnim pokazateljima ukazali na postepenu realizaciju ovih prava i napredak koji je ostvaren na tom planu.”


Kandidatkinja je uputila zahvalnost članovima Komisije i osoblju Univerziteta PIM:


“Ovim putem želim da uputim zahvalnost svim profesorima Univerziteta PIM koji su mi nesebično pružali znanje tokom studija, te članovima Komisije, zapisničaru i osoblju Univerziteta PIM koji su mi omogućili da uspješno odbranim svoj diplomski rad i time steknem zvanje diplomiranog pravnika.


Izuzetno sam zadovoljna znanjem koje sam stekla na ovoj visokoškolskoj ustanovi i sigurna sam da ću moći praktično primijeniti u budućoj poslovnoj karijeri.”

Ikrene čestitke našoj studentkinji Ivani!