JAVNO ZAGOVARANJE KAO ALAT ZA POZITIVNE PROMJENE U BIH

Održan jednodnevni trening pod nazivom „Uvod u javno zagovaranje“.

Vještina zagovaranja je neophodan alat za sve osobe koje žele pokrenuti promjene u svojim zajednicama. Proces zagovaranja u Bosni i Hercegovini može biti komplikovan, imajući na umu kompleksan politički sistem Bosne i Hercegovine, ali i nudi više mogućnosti za zagovaranje kod većeg broja aktera.

Kako bi ojačali kapacitete predstavnika organizacija civilnog društva i akademske zajednice, te podržali njihovo zajedničko djelovanje, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment i Asocijacija za demokratske inicijative su 13.05.2022. godine u Mostaru održali jednodnevni trening pod nazivom „Uvod u javno zagovaranje“. Treningu su prisustvovali predstavnici članica CAHR mreže, akademske zajednice i organizacija civilnog društva.

Tokom interaktivnih i grupnih vježbi, učesnici su razmijenili iskustva u svom dosadašnjem radu, izazovima sa kojima su se suočavali prilikom organiziranja protesta i javnih akcija u svojim lokalnim zajednicama, ograničavanju prava na slobodu kretanja osobama sa invaliditetom, odnosno razmjenu mišljenja o mogućim rješenjima i aktivnostima rješavanja ovih problema koristeći javno zagovaranje. Učesnici su kroz različite zadatke učili kako kreirati i provoditi zagovaračke poruke, analizirati aktere javnih politika, te kako izmjeriti promjene postignute zagovaračkim kampanjama.

Osim toga, učesnici su dodatno upoznati sa metodologijom teorije promjene. Nadalje, kroz grupni rad i diskusiju učesnici su detaljnije razgovarali o mogućim izazovima zagovaračkih kampanji u Bosni i Hercegovini, te grupnom djelovanju organizacija civilnog društva i akademske zajednice. Jedan od zaključaka treninga je da zagovarački procesi mogu da osiguraju dugoročne promjene koje utiču na živote svih građana, te da su organizacije civilnog društva zaslužne za mnoga korisna zakonska rješenja i da su sve te promjene zapravo postignute putem javnog zagovaranja.

Treninzi u Istočnom Sarajevu (28.01.2022.), Tuzli (11.03.2022.), Banjoj Luci (25.03.2022.) i Mostaru su održani u sklopu projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH – CAHR“, koji je podržan od strane Europske unije. Naredne sedmice, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment i Asocijacija za demokratske inicijative će 27.05.2022. godine u Bihaću održati peti trening na temu javnog zagovaranja.

PUBLIC ADVOCACY AS A TOOL FOR POSITIVE CHANGE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Advocacy skills are an essential tool for all people who want to change something in their communities. The advocacy process in Bosnia and Herzegovina can be complicated, given Bosnia and Herzegovina’s complex political system, but it also offers more opportunities for advocacy with more actors.

In order to strengthen the capacities of representatives of civil society organizations and the academic community, and to support their joint action, on May 13, 2022, the University of Business Engineering and Management and the Association for Democratic Initiatives held a one-day training in Mostar titled “Introduction to Public Advocacy”. The training was attended by representatives of the CAHR network members, academia and civil society organizations.

During the interactive and group exercises, participants exchanged experiences in their work so far, the challenges they faced when organizing protests and public actions in their local communities, restriction of the right to freedom of movement of persons with disabilities, and exchanging views on possible solutions of these problems using public advocacy. Through various tasks, participants learned how to create and implement advocacy messages, analyze policy actors, and how to measure the changes achieved by advocacy campaigns. In addition, participants were further introduced to the methodology of theory of change.

Furthermore, through group work and discussion, the participants discussed the possible challenges of advocacy campaigns in Bosnia and Herzegovina, and the joint work of civil society organizations and academia. One of the conclusions of the training is that advocacy processes can ensure long-term changes that affect the lives of all citizens, and that civil society organizations are responsible for many useful legal solutions. All these changes are actually achieved through public advocacy.

Trainings in East Sarajevo (January 28, 2022), Tuzla (March 11, 2022), Banja Luka (March 25, 2022) and Mostar were held within the project “Contribution of the academic community to the protection of human rights in BiH – CAHR project“, which is supported by the European Union. Next week, on May 27, 2022 in Bihać, the University of Business Engineering and Management and the Association for Democratic Initiatives will hold the fifth training on the topic of public advocacy.