STUDENT EMRAH KARAMOVIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

STUDENT EMRAH KARAMOVIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD.

Student Ekonomskog fakulteta Univerziteta PIM u Banjoj Luci, Emrah Karamović, uspješno je odbranio diplomski rad pod nazivom “Zašto su internet kompanije ostale imune na COVID-19? Primjer: Amazon.com“, na prvom ciklusu akademskih studija.

Kolega Emrah Karamović u svom diplomskom radu govorio je o razvoju i nastanku trgovine, oblicima oglašavanja i metodama prodaje. Zahvaljujući razvoju interneta otvara se širok spektar novih načina prodaje. Konkretno što se tiče internet kupovine, prva takva kupovina obavljena je 1970. godine. Poseban značaj i uticaj internet trgovine mogli smo vidjeti pojavom epidemije Covid-19 gdje su tradicionalni oblici prodaje bilježili velike gubitke, dok su kompanije koje se bave internet prodajom ostvarile enormni uspjeh.

Kolega Emrah Karamović je kroz svoj diplomski rad naglasio značaj i uticaj koji ima internet trgovina, kao i sam internet marketing i internet oglašavanje. Takođe, riječ je bila i o poslovanju posredstvom internet trgovine u samom jeku pandemije koja je izazvana pojavom virusa Covid-19. Na kraju svog rada posebnu pažnju posvetio je jednoj od najvećih svjetskih kompanija – Amazon-u. Detaljno je prikazan način njihovog rada, kanali prodaje koje koriste inače, ali i posebno za vrijeme pandemije.

Odbrana diplomskog rada održana je 1. oktobra 2021. godine na Univerzitetu PIM u Banjoj Luci.

Komisiju za odbranu završnog rada činili su:

prof. dr Mladen Ivić, predsjednik,

prof. dr Nikola Vojvodić, mentor,

prof. dr Simonida Vilić, član,

Gordana Marković, zapisničar.

Članovi komisije pohvalili su kandidata i izrazili zadovoljstvo urađenim radom.

Čestitamo dragom kolegi Emrahu Karamoviću na uspješno odbranjenom diplomskom radu i završetku studija.

Završetkom studija kolega Emrah Karamović stekao je zvanje diplomiranog ekonomiste.

SAŽETAK
Od postanka trgovine do danas, oblici marketinškog oglašavanja i metode prodaje su se razvijale, unapređivale i dosegle u potpunosti drugačiji oblik. Zahvaljujući razvoju internet otvara se širok spektar novih modernijih načina prodaje. Prva internet kupovina obavljena je 1970. godine i nakon toga ovaj fenomen postaje must-have. Internet prodavnice su postojale sve više prilagođene samim potrošačima, metode navigacije su postojale sve jednostavnije, a načiniplaćanja praktičniji.

Značaj internet trgovina je posebno primjetan posljednje godine pojavom epidemije Covid-19 gdje su tradicionalni oblici kompanija bilježili velike gubitke, a internet kompanije ostvarile enormni uspjeh. Cilj ovog diplomskog rada je dati osvrt na internet marketing, objasniti njegov pojam i značaj, kanale online prodaje, te prednosti i nedostatke internet oglašavanja i prodaje. U drugom dijelu rada osvrnut ćemo se na poslovanje najvećih internet kompanija i rezultate njihovog poslovanja u jeku pandemije Covid-19. Na kraju, posebno ćemo se posvetiti kompaniji Amazon, dati prikaz osnovnih podataka o kompaniji, kanalima prodaje koje koristi te poslovanju za vrijeme pandemije.

Ključne riječi: internet, marketing, AMAZON

SUMMARY

From the inception of the store to the present day, forms of marketing advertising and sales methods have been developed, improved and dosed in a completely different form. Thanks to the development of the Internet, a wide range of new modern ways of selling is opening up. Online stores have become more and more personalized, navigation methods have become simpler and payment methods are practical.

The importance of online commerce has been particularly applied in the last year with the outbreak of the Covid-19 pandemic, where traditional public companies have recorded huge losses and the online companies have achieved enormous success. The aim of this thesis is to give an overview of internet marketing, explain its concept and significance, online sales channels, advantages and disadvantages of internet advertising and sales. In second part of the paper, we will look at the operations of the largest Internet companies and the results of their operations in the midst of the Covid-19 pandemic. At the end, we will pay special attention to Amazon, give an overview of basic data about companies, sales channels used by business during the pandemic.

Keywords: internet, marketing, AMAZON