STUDENTKINJA SARA LINDO USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

Studentkinja Sara Lindo uspješno je odbranila svoj završni rad pod nazivom “Primjena strategijskog menadžmenta u poslovanju ugostiteljsko-turističkih preduzeća”, dana 8.10.2021.

Naša studentkinja Sara Lindo uspješno je odbranila svoj završni rad pod nazivom “Primjena strategijskog menadžmenta u poslovanju ugostiteljsko-turističkih preduzeća”, dana 8.10.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM, studijski program Menadžment.

Komisiju za odbranu diplomskog rada čini li su:

  1. prof. dr Mladen Ivić, predsjednik,
  2. prof. dr Željko Grublješić, mentor,
  3. prof. dr Nikola Vojvodić, član,

Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković.

Koleginica Sara Lindo u svom diplomskom radu pisala je o strategijskom menadžmentu koji je veoma interesantno i dinamično područje savremenog menadžmenta. U uslovima sve veće turbulencije i kompleksnosti okruženja, u kojoj organizacije obavljaju svoju poslovnu i širu društvenu misiju, sve više se nameće potreba za izučavanjem strategijskog menadžmenta, kao sistematskog pristupa upravljanju promjenama. Savremeni uslovi poslovanja u kojima se neprekidno mijenjaju konkurentni pritisci i prilike, zahtjevi i potrebe potrošača, predstavljaju veliki izazov za uspješno poslovanje svakog preduzeća, time i ugostiteljsko-turističkih preduzeća.

Postavlja se pitanje kako uspješno strategijski prilagoditi ugostiteljsko-turistička preduzeća savremenim tendencijama u turizmu? Kako postići da ugostiteljsko-turistička preduzeća svojom ponudom budu konkurentna na međunarodnom tržištu, odnosno koje strateške odluke je potrebno donijeti i koje strategije primjenjivati sada i u narednim godinama da bi to prilagođavanje bilo moguće i pravovremeno?

Zato danas, a i ubuduće, zadaci strategijskog upravljanja podrazumijevaju znatno šire područje od pronalaženja ili stvaranja novih tržišta. Procesi i složenost na turističkom tržištu, zahtijevaju od savremenog menadžera neprekidan i kontinuirani napor na iznalaženju novih strategija, inoviranju i stvaranju novog turističkog proizvoda i prilagođavanju strategije novim tendencijama kako bi u potpunosti odgovorili novim zahtjevima turista, održali i unaprijedili poziciju na tržištu i uspješno odgovorili konkurentskim pritiscima i izazovima.

U savremenom poslovanju i privrednom sistemu upravo zbog toga dolazi do problema u sveobuhvatnom definisanju mjesta i uloge tržišta u ekonomiji. To je razlog zašto se u ekonomskoj literaturi nalaze mnogobrojne definicije ovog pojma. Njihova različitost je posljedica formulisanja cilja istraživanja. Postojanje tržišta je karakteristično i vezano za pojam robne privrede.

Na kraju naša koleginica Sara Lindo zaključuje da su glavne karakteristike menadžera u turizmu 21. vijeka: spremnost za obavljanje obimnog i napornog rada, analitičke sposobnosti, kreativnost, odlučnost, adaptibilnost i fleksibilnost, liderstvo, organizovanost, inicijativnost, preduzimljivost, kao i spremnost za preuzimanje rizika. U tom smislu poznavanje i primjena procesa strategijskog menadžmenta predstavlja fundament uspješnog usmjeravanja kursa ugostiteljsko-turističkog preduzeća kako bi se efikasno i efektivno ostvarili ciljevi u dinamičnoj sredini.

Čestitamo koleginici Sari na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju diplomiranog ekonomiste.

Diplomski rad Sare Lindo: “Primena strategijskog menadžmenta u poslovanju ugostiteljsko-turističkih preduzeća”

SAŽETAK
U uslovima sve veće turbulencije i kompleksnosti okruženja, u kojoj organizacije obavljaju svoju poslovnu i širu društvenu misiju, potreba za izučavanjem strategijskog menadžmenta kao sistematskog pristupa upravljanju promenama, sve više se nameće.
Savremeni uslovi poslovanja, u kojima se neprekidno menjaju konkurentni pritisci i prilike, zahtevi i potrebe potrošača, predstavljaju veliki izazov za uspešno poslovanje svakog preduzeća pa time i ugostiteljsko-turističkog.
Dakle, značaj, postavljanje i organizovanje dobrog menadžmenta u ugostiteljsko-turističkim preduzećima nikad nije bio izraženiji.

Ključne reči: strategijsko planiranje, ugostiteljstvo, turizam.

SUMMARY
In the conditions of increasing turbulence and complexity of the environment, in which organizations perform their business and wider social mission, the need to study strategic management, as a systematic approach to change management, is increasingly imposed.
Modern business conditions, in which competitive pressures and opportunities, demands and needs of consumers are constantly changing, represent a great challenge for the successful business of every company, and thus the catering and tourism industry.
Therefore, the importance, setting up and organizing good management in catering and tourism companies has never been more pronounced.

Key words: strategic planning, catering, tourism