STUDENT UROŠ MICULOVIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

Student Uroš Miculović uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom “Menadžment turizma i hotelijerstva u Republici Srbiji”

Naš student Uroš Miculović uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom “Menadžment turizma i hotelijerstva u Republici Srbiji”, dana 8.10.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM, studijski program Menadžment.

Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su:

  1. prof. dr Nikola Vojvodić, predsjednik,
  2. prof. dr Željko Grublješić, mentor,
  3. prof. dr Mladen Ivić, član.

Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković.

Kolega Uroš Miculović u svom diplomskom radu pisao je o pojmu upravljanja, tj. (rukovodstva) čiji je korijen u latinskoj riječi tanus, što znači „ruka“. Međutim, u dvadesetom vijeku dolazi do upotrebe novog termina, tj. engleske riječi management (menadžment) koja vodi porijeklo od francusko-engleske riječi ménage što u izvornom značenju ima smisao „biti sposoban učiniti nešto, upravljati nečim“ i koju najčešće prevodimo kao „upravljanje“ ili „rukovođenje“.

Kolega dalje navodi da je menadžment posebna naučna disciplina, multidisciplinarnog karaktera, koja se bavi istraživanjem problema, upravljanja poslovima, poduhvatima i društvenim sistemima. S aspekta menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu definicija koja je dovoljno sveobuhvatna i prilagođena zahtjevima savremenog okruženja, pod upravljanjem podrazumijeva proces rada uz pomoć i u saradnji sa drugim ljudima, da bi se efektivno ostvarili organizacioni ciljevi, uz efikasnu upotrebu ograničenih resursa u uslovima promjenljivog okruženja.

Kolega Uroš Miculović naglasio je značaj i važnost upotrebe menadžmenta u našem svakodnevnom životu i poslovanju. Takođe, naglašava značaj menadžmenta koji leži u potrebi obezbjeđivanja efikasnosti funkcionisanja preduzeća. Bez menadžmenta došlo bi do rasipanja resursa i energije. Uspješni menadžeri mijenjaju svijet, utiču na stvaranje novih proizvoda i usluga i pružaju podršku ličnom razvoju ljudi koji za njih rade.

Suština menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu su zapravo ljudski odnosi, odnosno efikasno upravljanje procesima i ljudima. Iz tih odnosa proizilazi osnovni značaj menadžmenta jer predstavlja proces svjesnog i stalnog usavršavanja, gdje namjeru ili cilj podrazumijevamo kao njen osnovni element.

Na samom kraju svog rada naš kolega Uroš Miculović govori o tome šta je osnovni zadatak u menadžmentu. On zaključuje da je osnovni zadatak, čak i potreba, menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu da planira željenu budućnost hotelskog preduzeća i da taj plan ostvari u što je moguće većoj mjeri. Da bi se ideje pretočile u akcije, menadžeri moraju biti spremni da podrže, podstiču i motivišu radnike koji treba da sprovode zacrtane planove i odluke.

Čestitamo kolegi Urošu na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju diplomiranog ekonomiste.

SAŽETAK

Sa aspekta menadžmenta u turizmu i hotelijersvu definicija koja je dovoljno sveobuhvatna i prilagođena zahtjevima savremenog okruženja, pod upravljanjem podrazumijeva proces rada uz pomoć i u saradnji sa drugim ljudima, da bi se efektivno ostvarili organizacioni ciljevi, uz efikasnu upotrebu ograničenih resursa u uslovima promenljivog okruženja.

Značaj menadžmenta leži u potrebi obezbijeđivanja efikasnosti funkcionisanja preduzeća. Bez menadžmenta došlo bi do rasipanja resursa i energije.

Iz godine u godinu raste potreba za menadžmentom, a samim tim izražena je tendencija povećanja broja ljudi uključena u poslove menadžmenta.


Ključne reči: menadžment, turizam, hotelijerstvo

SUMMARY

From the aspect of management in tourism and hospitality, the definition is sufficiently comprehensive and adapted to the requirements of the modern environment, management means the process of working with and in cooperation with other people, to effectively achieve organizational goals, with efficient use of limited resources in a changing environment.

The importance of management lies in the need to ensure the efficiency of the company. Without management, resources and energy would be wasted.

The need for management is growing from year to year, and thus there is a tendency to increase the number of people involved in management.


Key words: management, tourism, hotel industry