STUDENTKINJA JASMINA OMIĆ USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

Studentkinja Jasmina Omić uspješno odbranila diplomski rad.

Studentkinja Jasmina Omić uspješno je odbranila svoj diplomski rad pod nazivom „Uticaj pandemije korona virusa na osnovne makroekonomske indikatore zemalja bivše SFRJ“, dana 09.11.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM, studijski program Finansije i bankarstvo.

Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su:

  1. prof. dr Nikola Vojvodić, predsjednik,
  2. prof. dr Mladen Ivić, mentor,
  3. prof. dr Željko Grublješić, član,

Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković.

Koleginica Jasmina Omić u svom diplomskom radu pisala je o negativnom uticaju pandemije virusa korone na privredu zemalja bivše SFRJ te u kojoj je mjeri je pamdemija naštetila privredama tih zemalja. Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija obuhvatala je teritorije današnjih nezavisnih zemalja: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Sjeverne Makedonije i dvije autonomne pokrajine (Kosova i Vojvodine).

Diplomski rad koji je pisala naša koleginica Jasmina Omić, sastoji se iz nekoliko dijelova. U prvom dijelu rada pojašnjavaju se pojmovi iz naslova rada, makroekonomija te pandemija virusa korona. Središnji dio rada predstavlja objašnjenje načina na koji je globalna pandemija COVID-19 uticala na makroekonomske pokazatelje zemalja bivše SFRJ.

Završni dio rada sadrži pregled mjera koje su pomenute države preduzimale u cilju suzbijanja štetnih posljedica pandemije, kao instrumente koji su korišteni da bi se smanjile štetne posljedice globalne pandemije.

Čestitamo kolegici Jasmini na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju diplomiranog ekonomiste.

SAŽETAK

Svjedoci smo vremena u kojem živimo i dešavanja koja su nas zadesila izbijanjem pandemije koronavirusa krajem 2019. godine. Nakon prvenstveno zdravstvene krize koja je zadesila svijet, ekonomije država se u velikoj mjeri susreću sa ogromnim problemima.

Da bi napravili poređenje stanja ekonomije država bivše SFRJ prije pandemije koronavirusa i nakon što je pandemija nastupila, u radu će u obzir da se uzmu osnovni makroekonomski pokazatelji i to: BDP, stopa nezaposlenosti, inflacija, izvoz i uvoz.
 
Pokazatelji koji su uzeti u obzir obuhvataju podatke u periodu od 2018. do 2020. godine. Podaci iz 2018. godine uzeti su u obzir da bi se mogli uporedivati sa podacima iz 2019. godine, odnosno kako bi se pokazala stanja ekonomija država u normalnim uslovima, to jeste u uslovima prije nastupanja pandemije. Predmet istraživanja rada jeste da se uporede podaci i stanja privreda zemalja bivše Socijalističko Federativne Republike Jugoslavije prije nastanka pandemije i nakon što je proglašena pandemija te efekte koje je pandemija napravila u toku 2020. godine.

Također, u zadnjem dijelu diplomskog rada obradene su mjere i instrumenti koje su Vlade tih zemalja poduzele u cilju suzbijanja negativnih efekata.
 
Ključne riječi: pandemija koronavirusa, zdravstvena kriza, ekonomska kriza, makroekonomski pokazatelji, bruto domaći proizvod, nezaposlenost, inflacija, uvoz, izvoz.

SUMMARY

We are witnessing the times in which we live and the events that befell us with the outbreak of the coronavirus pandemic at the end of 2019. After the primarily health crisis that has befallen the world, the economies of the states are largely facing huge problems.
 
In order to make a comparison of the state of the economy of the countries of the former SFRY before the coronavirus pandemic and after the pandemic, the paper will take into account the basic macroeconomic indicators: GDP, unemployment rate, inflation, exports and imports. The indicators taken into account include data for the period from 2018 to 2020.

The data from 2018 were taken into account so that they could be compared with the data from 2019, that is, in order to show the state of the economies of the countries in normal conditions, that is, in the conditions before the onset of the pandemic.
 
The subject of the research is to compare data and the state of the economies of the countries of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia before the pandemic and after the pandemic was declared, and the effects that the pandemic had during 2020.

Also, in the last part of the thesis, the measures and instruments taken by the governments of these
countries in order to combat the negative effects are discussed.
 
Key words: coronavirus pandemic, health crisis, economic crisis, makroeconomic indicators, gross domestic product, unemployment, inflation, import, export.